ผลของการรักษาด้วยความร้อนและความเย็น


ผลของการรักษาด้วยความร้อนและความเย็น

ผลของการรักษาด้วยความร้อนและความเย็น  ดูแลผู้สูงอายุ สันป่าตอง 

การรักษาด้วยความร้อน

      นิยามใช้ในการลดอาการปวด  เพิ่มความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อ  เพิ่มการไหลเวียนโลหิต และเร่งการซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ได้รับบาดเจ็บ  ความร้อนทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดและเพิ่มอัตราการไหลของเลือด  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนเฉพาะที่  และทั่วร่างกาย การให้ความร้อนชนิดตื้นจะทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดแดงที่ผิวหนังในบริเวณได้รับความร้อนสูงสุด  ขณะที่ทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดในส่วนที่ผ่านเข้ามาเลี้ยงในกล้ามเนื้อน้อยมาก  

ผลทางเสรีวิทยาของความร้อน

        เมื่อความร้อนผ่านสู่ร่างกาย  ครั้งแรกจะทำให้อุณหภูมิของร่างกายส่วนนั้นเพิ่มขึ้น  ซึ่งจะเป็นผลให้เมตตาบอลิซึมเพิ่มขึ้น  และ metabolic productsจะเพิ่มขึ้นด้วย  คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นผลของ  metabolic products จะเป็นตัวทำให้เกิดการขยายตัวของเส้นเลือดฝอย

ผลเฉพาะที่ของความร้อน

         - เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพของ fibrous tissue  ในเส้นเอ็น เอ็นหุ้มข้อและ scar คือเนื้อเยื่อหวพนี้จะถูกยึดได้ง่ายเมื่อโดนความร้อน

         -การให้ความร้อนที่เส้นประสาทส่วนปลายทำให้ pain thresholdvเพิ่มขึ้นในบริเวณที่เส้นประสาทนั้นไปเลี้ยง

         - ความไวของ muscle spindle ต่อแรงยึดลดลง การทำงานของ golgl tendon organ เพิ่มขึ้น

        -การไหลเวียนของโลหิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัว arteriolar  และ capiliary 

ผลทางเสรีวิทยาของความร้อนที่ใช้ในการรักษาและข้อบ่งชี้

 1.ความยึดตัวของเนื้อเยื่อ collagen  เพิ่มขึ้น

 2.ความฝึดแข็งของข้อลดลง

 3.อาการปวดลดลง

4.อาการเกร็งของกล้ามเนื้อลดลง

5.การไหลเวียนของเลือดเพิ่มขึ้น

6.ลดการอักเสบ การบวม และ oxudates 

 

การรักษาด้วยความเย็น

           การใช้ความเย็นในการรักษามักใช้ในการลดการอักเสบ ลดบวม ลดอาการเจ็บปวด  ลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ และเพื่อส่งเสริมหรือกระตุ้นการเคลื่อนไหว  โยผลของความเย็นจะทำให้ร่างกายเกิดการตอบสนองในด้านต่างๆ เช่น  ระบบไหลเวียนเลือด  ระบบประสาทกล้ามเนื้อ และระบบ metabolisy เช่นเดียวกันกับการรักษาด้วยความร้อน

 ระบบไหลเวียนของเลือด

         การเปลี่ยนแปลงของระบบการไหลเวียนโลหิต สามารถแบ่งออกได้ 2 ช่วง คือ ทันที่ที่ได้รับความเย็น และหลังจากที่ได้รับความเย็นในระยะหนึ่ง

        ทันทีที่ได้รับความเย็น เส้นเลือดบริเวณผิวหนังส่วนที่ได้รับความเย็นสูงสุดจะเกิดการหดตัวทันที และยังคงหดตัวค้างอยู่ 15 นาที ความเย็นทำให้เส้นเลือดบริเวณผิวหนังเกิดการหดตัวได้โดยผ่านกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม

       นอกจากความเย็นจะทำให้หลอดเลือดหดตัวแล้ว  ความเย็นยังทำให้เลือดมีความหนืดเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดแรงด้านในการไหลของเลือด  การเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่ลดการไหลของเลือดเมื่อได้รับความเย็นนี้เป็นการป้องกันมิให้สารอื่นๆได้รับความเย็น และทำให้อุณหภูมิแกนของร่างกายคงที่  เนื่องจากเลือดมีอุณหภูมิสูงกว่าจะไม่ไหลเข้ามาในส่วนที่ได้รับความเย็นเพื่อเพิ่มอุณหภูมิ

 

ด้วยความปรารถนาดี พีที เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่  สันป่าตอง

 

 

 

 


News Search

PT-nursinghome

สถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ มุ่งมั่นให้บริการและดูแลคนที่ท่านรัก ดุจญาติมิตรของเราเอง ด้วยประสบการณ์การทำงานและการบริการมากว่า 3 ปี พร้อมด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้บริหารมืออาชีพ ท่านมั่นใจได้ว่า คนที่ท่านรัก จะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน