ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุ


ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุ
              จากแนวโน้มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจะน ามาซึ่งความเสี่ยงของภาวะเจ็บป่วยต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะชะลอหรือป้องกันได้นั้นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือมีความเกี่ยวข้องต่างๆ ต้องให้ความเอาใจใส่ แนะน าเกี่ยวกับเรื่องการบริโภคอาหารสุขภาพที่เหมาะสมและมีคุณค่าทางโภชนาการ ด้วยตระหนักถึงความส าคัญของปัญหานี้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร จึงได้บูรณาการด าเนินงานชุด “โครงการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส าหรับผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต” และประสบผลส าเร็จในการวิจัยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่สะดวกต่อการบริโภค ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลักอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ซึ่งเหมาะกับ 5 โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุ ดังนี้
 
1.ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคเบาหวาน ควบคุมปริมาณพลังงานทั้งหมดให้ได้ไม่เกิน 1,500 กิโลแคลอรี่ต่อวัน ลดปริมาณน้ าตาล และปริมาณโซเดียม ได้แก่ เมนูข้าวอบปลาแซลมอน แกงส้มผักรวมข้าวตังรสกระเทียม/รสต้มย า ปอเปี๊ยะลุยสวน น้ าลูกส ารองผสมสมุนไพรพร้อมดื่ม น้ าข้าวโพดผสมธัญหารส าเร็จรูป
 
2.ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด มีปริมาณโซเดียมต่ าได้แก่ เมนูข้าวปลากะพงเปรี้ยวหวานซอสกระเจี๊ยบ ข้าวผัดต้มย าปลาทูน่า ขนมกุยช่ายไส้ขิงเห็ดหอม ไก่จ๊อและน้ าจิ้มดอกค าฝอยข้าวกล้องและธัญพืชบดผงเสริมเบต้ากลูแคน (มีพรีไบโอติก) น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน
 
3.ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคข้อ (เกาต์) มีปริมาณพิวรีนต่ า ได้แก่ เมนูข้าวผัดสับปะรดผงกะหรี่ ผัดหมี่ข้าวกล้อง ขนมฟักทองผสมธัญพืช ขนมลูกเดือยเพื่อสุขภาพ ชาขิงสมุนไพร สูตรขิงผสมดอกอัญชันและสูตรขิงผสมดอกค าฝอย สับปะรดไซเดอร์พร้อมดื่ม
 
 4.ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคกระดูกพรุน มีแคลเซียม เหล็ก และ
ฟอสฟอรัสสูง ได้แก่ เมนูข้าวผัดผงกะหรี่หน้าปลานึ่ง บะหมี่งาด าซอสแกงเขียวหวาน ข้าวเกรียบงาด า ซาลาเปาไส้ถั่วเขียว ถั่วด า ถั่วแดง เครื่องดื่มธัญพืชผสมงาด า น้ าเห็ดลมผสมหญ้านางผงชงดื่ม
 
5.ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคสมองและระบบประสาท มีสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ เมนู ข้าวกล้องปลานึ่งสมุนไพร ข้าวผัดเต้าหู้ปลาทูทรงเครื่อง บัวลอยธัญพืชนมสด ปั้นขลิบไส้ทูน่าชาบัวบกพร้อมดื่ม ถั่วเหลืองผงชงดื่ม
 
       ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส าหรับผู้สูงอายุดังกล่าว จะช่วยชะลอและป้องกันภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆของผู้สูงอายุ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการรักษาพยาบาลและดูแลกลุ่มผู้สูงอายุได้อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร จากการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศมาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่เหมาะสมกับโรคต่างๆ ของกลุ่มผู้สูงอายุ เพิ่มมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคของผู้สูงอายุไปยังตลาดต่างประเทศ และนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่  ได้วิจัยพัฒนถ่ายทอดสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำไปผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศต่อไป พีที เนอร์สซิ่งโฮม  ศูนย์ดูแลผุ้สูงอายุ เชียงใหม่ สันป่าตอง

News Search

PT-nursinghome

สถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ มุ่งมั่นให้บริการและดูแลคนที่ท่านรัก ดุจญาติมิตรของเราเอง ด้วยประสบการณ์การทำงานและการบริการมากว่า 3 ปี พร้อมด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้บริหารมืออาชีพ ท่านมั่นใจได้ว่า คนที่ท่านรัก จะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน