ลูกหลานจะสนับสนุนความสุขให้กับผู้สูงอายุได้อย่างไร


ลูกหลานจะสนับสนุนความสุขให้กับผู้สูงอายุได้อย่างไร

มนุษย์เราเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น ในทางชีววิทยาย่อมเกิดความเสื่อมถอยทางด้านร่างกาย โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจะเป็นไปในทางที่ เสื่อมลงตามธรรมชาติ ประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายลดลง ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพมากกว่าวัยอื่น โดยเฉพาะสุขภาพกาย และเมื่อมีปัญหาสุขภาพกายแล้วย่อมกระทบต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา กล่าวคือ การไม่มีความสุขในวัยสูงอายุ มีโอกาสเสี่ยงต่อภาวะการตายสูงกว่าผู้สูงอายุที่มีความสุข

คนรอบข้างจะสนับสนุนความสุขให้กับผู้สูงอายุได้อย่างไร

1. ยอมรับกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนั้นที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ โดยการปรับใจ ปรับความคิด และหาวิธีการที่จะปรับการทำกิจวัตรประจำวันและการทำงานของตนเองให้สอดรับกับการดูแลผู้สูงอายุ

2. เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุบ่อยๆ แสดงความรักด้วยการโอบกอด และ/หรือหอมแก้ม เป็นสัมผัสที่ทำให้ผู้สูงอายุรับรู้ถึงความรักและความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้สูงอายุ

3. ให้เวลาในการพูดคุย และ/หรือการทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ หรือพาผู้สูงอายุเข้าร่วมทำกิจกรรมกับคนอื่นๆ ในครอบครัว เพื่อทำให้ผู้สูงอายุได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว

4. คอยซักถามเกี่ยวกับสุขภาพ ความรู้สึก สภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ รวมทั้งขอคำปรึกษาจากผู้สูงอายุเมื่อเวลามีปัญหา

5. ให้ผู้สูงอายุช่วยในการอบรมหลาน หรือดูแลกิจการภายในบ้านเท่าที่ทำได้

6. พาไปตรวจสุขภาพประจำปีโดยสม่ำเสมอ เมื่อเจ็บป่วยก็พาไปพบแพทย์ คอยเฝ้าดูแลใกล้ๆ เมื่อเจ็บป่วย พาไปออกกำลังกาย หรือช่วยบริหารร่างกายให้

7. การอยู่เป็นเพื่อนเมื่ออยู่คนเดียว ผู้สูงอายุจะได้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือถูกทอดทิ้ง พาไปพบปะเพื่อนๆ หรือเข้าทำกิจกรรมของชมรมหรือสมาคมในชุมชน

8. ช่วยจัดหาสิ่งสนับสนุนในการทำงานอดิเรกหรือการทำกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ในการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ เพื่อสนับสนุนให้มีรายได้ตามที่สมควรแก่โอกาส

9. ช่วยกันสร้างบรรยากาศในการที่จะทำให้เกิดอารมณ์ขันในผู้สูงอายุ

10. ช่วยกันรณรงค์เรื่องปัญหาผู้สูงอายุ เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อผู้สูงอายุเสียใหม่ แทนที่จะมองว่าเป็นภาระของครอบครัวและสังคมก็หันมาให้ความเห็นอกเห็นใจและทำกิจกรรมร่วมกัน

ด้วยความหวังดีจาก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สันป่าตอง เชียงใหม่  พีที เนอร์สซิ่งโฮม 


News Search

PT-nursinghome

สถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ มุ่งมั่นให้บริการและดูแลคนที่ท่านรัก ดุจญาติมิตรของเราเอง ด้วยประสบการณ์การทำงานและการบริการมากว่า 3 ปี พร้อมด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้บริหารมืออาชีพ ท่านมั่นใจได้ว่า คนที่ท่านรัก จะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน