การกายภาพบำบัดเบื้องต้น ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง


การกายภาพบำบัดเบื้องต้น ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

กายภาพบำบัดเบื้องต้น ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

อาการแสดง

• ระยะแรก: ร่างกายด้านตรงข้ามกับสมองที่ถูกท าลายหยุดการ ท างาน มีอาการอ่อนแรง กล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียก ไม่สามารถ ควบคุมการเคลื่อนไหวได้

• ระยะฟื้นตัว: ขยับแขนขาได้ สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้บ้าง อาจมีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อแขนและขา

• อาการอ่อนเพลียและเหนื่อยง่าย

• กล้ามเนื้ออ่อนแอ

• ประสิทธิภาพการท างานของระบบทางเดินหายใจและ หัวใจลดลง

• ผู้ปุวยอาจไม่สนใจสิ่งต่างๆ ที่อยู่ทางด้านซ้ายหรือ ร่างกายซีกซ้ายของตนเอง

• การกลั้นปัสสาวะไม่ได้นานหรือไม่ได้เลย

• ปัญหาด้านความจำระยะสั้น

• การพูด การอ่าน

• การคิด การสรุปความ และการค านวณ

• ปัญหาด้านการมองเห็น

• การบอกทิศทาง ระยะทาง

• ปัญหาซึมเศร้าและการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ

ระยะการฟื้นตัว

• การฟื้นตัวตามธรรมชาติของสมอง – 2-3 วัน ถึง 4 เดือน

การปรับเปลี่ยนโครงข่ายระบบประสาท

– ระยะเวลานานถึง 7-8 ปี

– ขึ้นกับรอยโรคในสมอง ภาวะแทรกซ้อนโรคประจ าตัว อายุ ลักษณะนิสัย ของผู้ป่วย ความตั้งมั่นและวินัยในการฝึกฝนครอบครัว สิ่งแวดล้อมที่อยู่ อาศัยและการรักษาที่ได้รับ

– ต้องอาศัยข้อมูลจากการเรียนรู้การท าทักษะต่างๆใหม่ หากผู้ปุวยมีการ เรียนรู้ในการทำทักษะที่ผิดปกติ สมองก็จะมีโครงข่ายระบบประสาทที่ ควบคุมสั่งการการทำทักษะให้ออกมาเป็นแบบที่ผิดปกติด้วย

• การฟื้นฟูทักษะการเคลื่อนไหวที่สูญเสียไปจากการที่บางส่วน ของสมองถูกทำลาย

–การควบคุมการเคลื่อนไหว

–การทรงตัว

–การทำงานประสานสัมพันธ์ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

• การป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการถูกจ ากัดการเคลื่อนไหว

–การหดสั้นของกล้ามเนื้อ เอ็น และเนื้อเยื่อรอบข้อต่อ

–ป้องกันอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ

เป้าหมายการรักษา

เพื่อให้ผู้ปุวยสามารถกลับไปเคลื่อนไหวร่างกายให้ได้ ใกล้เคียงปกติมากที่สุด สามารถช่วยเหลือตนเองในการท ำกิจวัตรประจ าวัน การท างานเพื่อหาเลี้ยงชีพและการท ำกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมได

กระบวนการทางกายภาพบำบัด

1) การจัดท่านอน นั่ง ยืนที่ถูกต้อง

จัดให้แขนและขาอยู่ในท่าตรงข้ามกับท่าทางที่อาจเกิดขึ้น เมื่อมี อาการเกร็งของกล้ามเนื้อแขนและขาใน ท่าหมุนต้นแขนเข้าด้านใน งอข้อศอก คว่ำมือ กระดกข้อมือลง กำมือแน่น ข้อสะโพกและข้อเข่า เหยียดตรง ปลายเท้าจิกลง นิ้วเท้างอ 

2) การฝึกเคลื่อนย้ายตนเองหรือการเปลี่ยนท่าทาง

3) การออกกำลังกายแบบทำให้

4) การกระตุ้นไฟฟูาที่กล้ามเนื้อที่อ่อนปวกเปียก

5) การฝึกฝนการทรงตัวและการรักษาสมดุลของร่างกาย

6) การฝึกการทำงานที่ประสานสัมพันธ์กันของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

7) การฝึกเดิน

8) การฝึกการทำกิจวัตรประจำวัน

9) การออกกำลังกายแบบแอโรบิก

ข้อควรระวังในการการฝึกผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

• ไม่ให้ผู้ปุวยใช้ความพยายามในการเคลื่อนไหวเกินกำลังกล้ามเนื้อ ของผู้ป่วย เพราะจะทำให้เกิดอาการเกร็งกล้ามเนื้อมากขึ้น และมี การเคลื่อนไหวชดเชยที่ไม่ควรเกิดขึ้นในการเคลื่อนไหวปกติ ขัดขวางการพัฒนาทักษะที่ดี

• ระวังอย่าดึงกระชากข้อไหล่ผู้ปุวย เพราะจะทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ ข้อไหล่ได้ เนื่องจากกล้ามเนื้อสะบักและไหล่อ่อนแรง

• ลดอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อก่อนการทำการเคลื่อนไหวข้อต่อ ต่างๆ เพื่อปูองกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เอ็น และเนื้อเยื่อ

• การยกแขนขึ้นสูงกว่าระดับไหล่ต้องจัดให้แขนข้างที่อ่อนแรงอยู่ใน ท่าศอกเหยียดตรงนิ้วหัวแม่มือชี้ขึ้นเพดานหรือหงายมือ

การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

• ผู้ปุวยและญาติต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการ ตั้งเปูาหมายการฟื้นฟูสภาพและการวางแผนการรักษา

• เน้นการฝึกฝนตนเองของผู้ปุวย

• ความช่วยเหลือและกeลังใจจากญาต

 พีทีเนอร์สซิ่งโฮม  ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใกม่  สันป่าตอง


News Search

PT-nursinghome

สถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ มุ่งมั่นให้บริการและดูแลคนที่ท่านรัก ดุจญาติมิตรของเราเอง ด้วยประสบการณ์การทำงานและการบริการมากว่า 3 ปี พร้อมด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้บริหารมืออาชีพ ท่านมั่นใจได้ว่า คนที่ท่านรัก จะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน