โรคอ้วน


โรคอ้วน
โรคอ้วน
แบ่งได้ 3 ประเภท (ถาวร มาตัน, 2553)
1) อ้วนทั้งตัว โดยมีไขมันมิได้จ ากัดอยู่ในร่างกายที่ได้ที่หนึ่ง
2) โรคอ้วนลงพุง ( Abdominal Obesity)จะมีไขมันในช่องท้องมากกว่าคนปกติ
และอาจมีไขมันที่ใต้ผิวหนังหน้าท้องอีกด้วย
3) โรคอ้วนลงพุงร่วมกับโรคอ้วนทั้งตัว มีไขมันมากทั้งตัว รวมทั้งไขมันในช่วงท้องแนวโน้มของคนไทยจะเป็นโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้นซึ่งส่วนมากอยู่ในเขตเมือง เช่นกรุงเทพมหานครมีมากที่สุด รองลงไปคือภาคเหนือ ในอดีตคนอ้วนไม่ถือว่าเป็นโรค เพราะนิยมผู้ที่มีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์ทั้งชายและหญิง เพราะเชื่อว่าความอ้วนเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งมีศรีสุขเป็นลักษณะของคนมีบุญวาสนา และเชื่อว่าอ้วนแล้วแข็งแรงจะปราศจากโรคภัยมาเบียดเบียนแม้แต่เด็กเล็กก็ยังนิยมให้อ้วนใครเลี้ยงลูกให้อ้วนถือว่าเก่ง และเห็นว่าเด็กอ้วนน่ารัก
 
         ส่วนความผอมเป็นสัญลักษณ์ของความยากจนค่นแค้น แสดงถึงความอดอยากไม่มีกิน และเชื่อว่าคนผอมคือคนที่ไม่แข็งแรง เป็นคนขี้โรค ปัจจุบันคนอ้วนถูกเยาะเย้ยถากถางเป็นตัวตลกให้เพื่อน ๆ ข บขันหรือได้รับฉายาแปลก ๆ เช่น ไหกระเทียมต่อขาไม่ค่อยน่าคู่นักในสายตาของสังคม ร ถถัง ช้างน้ า และในความเป็นจริงความอ้วนเป็นบ่อเกิดของสารพัดโรคตั้งแต่โรคหัวใจ เบาหวาน ความดัน จนถึงโรคมะเร็ง ความอ้วนจึงเป็นปัญหาของสุขภาพของประชาชนทั่วโลก คนที่มีภาวะไขมันเกินมาตรฐาน จัดว่าเป็นโรคอ้วน (Obesity) หรือผู้ที่มีขนาดรอบเองเกิน 80 เซนติเมตรในเพศหญิงและ 90 เซนติเมตรในเพศ ชายคือ ว่าเป็นโรคอ้วน และพบว่าผู้ที่เป็นโรคอ้วนมีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่าคนปกติถึง 2 เท่า และผู้
มีเส้นรอบเอวเพิ่มขึ้นทุก ๆ 5 เซนติเมตร จะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานมากถึง 3 – 5 เท่า  
 

 


News Search

PT-nursinghome

สถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ มุ่งมั่นให้บริการและดูแลคนที่ท่านรัก ดุจญาติมิตรของเราเอง ด้วยประสบการณ์การทำงานและการบริการมากว่า 3 ปี พร้อมด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้บริหารมืออาชีพ ท่านมั่นใจได้ว่า คนที่ท่านรัก จะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน