วีธีลดความอ้วนที่ดี


วีธีลดความอ้วนที่ดี
การลดความอ้วนที่ดี
การออกกำลังกายอย่างสม่ าเสมอ ควบคู่ไปกับการควบคุมอาหาร ก็เป็นอีก
หนึ่งวิธีที่ช่วยควบคุมน้ าหนักและรักษาสุขภาพคู่กันไปด้วย หากคิดจะลดน้ าหนัก ควรมีการจัดการ
ดังนี้
1. ขอให้ตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะทำจริง
 
2. ตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้และสามารถที่จะท าได้ เพื่อสุขภาพควรตั้งเป้าหมายที่จะลด คือ 5 - 10% ของน้ าหนักเริ่มต้น เช่น น้ าหนักตัวเริ่มต้น 80 กิโลกรัม ลดน้ าหนักได้ 5% คือลดประมาณ 4 กิโลกรัม ถ้าลด 10% คือลดประมาณ 8 กิโลกรัม ส่งผลให้น้ าตาลในเลือดลดลง ความดัน
โลหิตลดลงและไขมันในเลือดลดลงด้วย
 
3. การลดน้ำหนักที่ถูกต้อง คือการลดอย่างช้า ๆ แต่สม่ าเสมอ คือควรลดน้ าหนักประมาณสัปดาห์ละ 0.5 - 1 กิโลกรัม และเมื่อลดได้แล้วก็ต้องควบคุมน้ าหนักตัวเองให้คงที่ได้ตลอดไป
 
4. การลดน้ำหนักตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปสัปดาห์ละครึ่งกิโลกรัม ควรลดปริมาณ
อาหารจากที่กินปกติลงวันละ 200-300 กิโลแคลอรี่ (ใช้เวลาออกก าลังกายวันละ 45-60 นาที)จะลด
น้ าหนักได้ดีกว่าลดปริมาณอาหารอย่างเดียววันละ 500 กิโลแคลอรี
 
5. แบบแผนการลดน้ าหนักควรยืดหยุ่นและจะต้องช่วยลดความหิวและอ่อนเพลียได้สำหรับผู้หญิงควรได้รับพลังงานต่ าสุด 1,000 - 1,200 กิโลแคลอรีต่อวัน และส าหรับผู้ชายควรได้รับพลังงานต่ าสุดประมาณ 1,400-1,600 กิโลแคลอรี่ต่อวัน เพื่อป้องกันการขาดวิตามินและเกลือแร่
 
6. การลดน้ าหนักได้ดี จะต้องมีความตั้งใจจริง เรียนรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและเปลี่ยนแปลงนิสัยการบริโภคทีละน้อยเพื่อสร้างความเคยชิน
 
7. วิธีลดน้ าหนักและควบคุมน้ าหนักให้ได้ผลระยะยาวคือควบคุมพลังงานที่ได้รับจากอาหารที่บริโภคในแต่ละวันให้ได้น้อยกว่าพลังงานที่ใช้ออกไป และต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและออกก าลังกายสม่ าเสมอตลอดชีวิต
 
8. การจ ากัดอาหาร ในระยะแรกน้ าหนักที่ลดได้มากส่วนใหญ่มักจะเป็นน้ า ระยะต่อ ๆ มาจึงจะเป็นระยะที่ร่างกายลดไขมัน ดังนั้น ต้องมีความตั้งใจควบคุมอาหาร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้ถูกต้อง ให้ได้จริง ๆ ถ้าหันกลับไปรับประทานอาหารเหมือนเดิม จะทำให้น้ าหนักส่วนที่ลดเพิ่มคืนมาอย่างรวดเร็ว และควรออกก าลังกายเพื่อป้องกันน้ำหนักตัวเพิ่ม
 
9. สำหรับผู้ที่เพิ่งลดน้ าหนักร่างกายจะยับยั้งการใช้ไขมันเป็นแหล่งพลังงาน ดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารที่มีไขมันให้น้อยลง และออกก าลังกายควบคู่กับการควบคุมอาหารเพื่อป้องกันน้ าหนักตัวเพิ่ม
 
10. น้้ำหนักตัวที่ลดลงได้ถ้าควบคุมไม่จริงจัง ปล่อยให้น้ าหนักเพิ่มคืนมา น้ าหนักที่เพิ่มคืนมาจะเป็นเนื้อเยื่อไขมันที่เพิ่มขึ้น และอาจจะอ้วนมากและเร็วกว่าเดิม
 
11. น้้ำหนักตัวที่ลดลงมากระยะต่อมาท าให้ลดน้ าหนักยากขึ้น เพราะระบบการเผาผลาญของร่างกายลดต่ าลง และปัญหาการปฏิบัติตัวอย่างไม่ต่อเนื่อง
 
12. จดบันทึกการกินและการออกกำลังกาย จะช่วยให้เข้าใจถึงพฤติกรรมการบริโภคและการออกก าลังรวมทั้งปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเพิ่มน้ าหนักตัว มองเห็นวิถีชีวิตที่ต้องแก้ไขทำให้ระวังตัวในเรื่องการเลือกชนิดอาหารให้มีคุณภาพมากขึ้นและหาโอกาสออกกำลังกายเพิ่ม
 
13.ควรป้องกันไม่ให้น้ าหนักที่ลดเพิ่มขึ้นได้ภายใน 6 เดือน คุณอาจลดน้ าหนักเพิ่มได้อีก ดังนั้นอย่าชะล่าใจ หยุดควบคุมและกลับไปกินตามใจปาก รวมถึงหยุดออกก าลังกาย
 
14. อดอาหารมากเกินไป การจ ากัดแคลอรีมากเกินไป โดยเฉพาะจากโปรตีน จะท าให้ร่างกายสะสมแคลอรีมากกว่าที่จะเผาผลาญออกไป และยังท าให้ร่างกายสลายกล้ามเนื้อมาเป็นแหล่งพลังงาน เมื่อกล้ามเนื้อลดลง การเผาผลาญก็ลดลง เพราะกล้ามเนื้อเป็นตัวที่เผาผลาญพลังงาน
 
15. กินเร็วเกินไป โดยปกติร่างกายต้องใข้เวลาประมาณ 15-20 นาที สัญญาณความอิ่มจะเดินทางไปถึงสมอง (เพื่อบอกให้หยุดกิน)การกินเร็วเกินไป จึงท าให้ร่างกายได้รับอาหารมากเกินความต้องการเพราะ "สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องสร้างเอง"   พีทีเนอร์สซิ่งโฮม  เชียงใหม่  สันป่าตอง 

News Search

PT-nursinghome

สถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ มุ่งมั่นให้บริการและดูแลคนที่ท่านรัก ดุจญาติมิตรของเราเอง ด้วยประสบการณ์การทำงานและการบริการมากว่า 3 ปี พร้อมด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้บริหารมืออาชีพ ท่านมั่นใจได้ว่า คนที่ท่านรัก จะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน