การตรวจร่างกายผู้สูงอายุ


การตรวจร่างกายผู้สูงอายุ

ตรวจร่างกายผู้สูงอายุ

          ปัจจุบันประชากรโดยส่วนใหญ่มีอายุที่ยาวขึ้น ขณะเดียวกันผู้สูงอายุเมื่อมีอายุมากขึ้น ย่อมมีสภาพร่างกายที่เสื่อมสภาพลงตามธรรมชาติ ระบบอวัยวะต่างๆ ก็ทำงานมี ประสิทธิ ภาพลดลง ทำให้อุบัติการของโรคต่างๆเพิ่มมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ผู้สูงอายุจะมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย และมีผลต่อเนื่องไปถึงด้าน จิตใจ รวมทั้งสังคมและเศรษฐกิจโดยส่วนรวม ความจำเป็นในการตรวจสุขภาพเป็น ระยะๆ เพื่อตรวจพบความเจ็บป่วยใดๆ ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในผู้สูงอายุจึงมีมาก 
 
โรคที่อาจตรวจพบในผู้สูงอายุ
           - ความดันโลหิตสูงจากการวัดความดันโลหิตที่ต้นแขน 
           - โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันจากการซักประวัติ 
           - มะเร็งเต้านมจาการซักประวัติเและตรวจเต้านม 
           - ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่จากการซักประวัติ 
           - การใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมจนเกิดภาวะข้างเคียงจากการซักประวัติ 
           - การไม่สามารถที่จะออกไปพบปะสังคมกับผู้อื่นจากการซักประวัติ 
           - การหกล้มบ่อย ๆจากการซักประวัติ 
           - ภาวะทุพลโภชนาการจากการซักประวัติ 
 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
      ประกอบไปด้วยการตรวจเลือด การตรวจปัสสาวะและอุจจาระ โดยทั่วไปด้วยวิธีการเหล่านี้พบว่าสามารถตรวจพบโรคที่ซ่อนเร้นอยู่ในผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนได้เพียง 2-3% การตรวจทางห้องปฏิบัติการจึงจำเป็นต้องปฏิบัติคู่ไปกับการซักประวัติและการตรวจร่างกายจากแพทย์เสมอ โรคที่พบได้บ่อยจาการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้แก่ 
           -ภาวะโลหิตจาง 
          - ภาวะไขมันในเลือดสูง 
          - เบาหวาน 
          - การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 
           -ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยการตรวจเลือดในอุจจาระ 
          - ต่อมไทรอยด์ทำงานลดลง 
           -ความผิดปกติของเกลือแร่ในกระแสเลือด โดยเฉพาะผู้ได้ยาขับปัสสาวะหรือยาแก้ปวดข้ออยู่ 
 
การตรวจทางหู 
      ภาวะหูหนวก หูตึง พบได้บ่อยมากถึงราว 25-35% ในผู้สูงอายุ และพบมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดในผู้สูงอายุได้แก่ 
           - ภาวะประสาทหูเสื่อมจากอายุ หรือ ที่เรียกว่า Presbycusis 
           - หูชั้นนอกอุดกั้นจากขี้หูอุดกั้น 
           - ภาวะประสาทหูเสื่อมจากการได้ยินเสียงดังมาก ๆ ในอดีต 
      ความผิดปกติอย่างแรกและอย่างที่ 3 จำเป็นต้องได้รับการตรวจด้วยเครื่องมือ พิเศษของแพทย์เฉพาะทางหู จึงจะยืนยันได้แน่นอน และการรักษาจึงจำเป็นต้องใช้ เครื่อง ช่วยการได้ยินติดตัวไปกับผู้สูงอายุตลอดเวลา ซึ่งปัจจุบันมีราคาแพงมาก การ ตรวจและรักษาปัญหาทั้ง 2 ดังกล่าวจึงทำไม่ได้ในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะในระดับการ สาธารณสุขของประเทศ ส่วนภาวะหูตึงจากสาเหตุที่สองคือ หูชั้นนอกอุดตันจากขี้หู สามารถวินิจฉัยได้ง่ายจากการตรวจในหูชั้นนอกด้วยเครื่องมือที่ส่องเข้าไปดูคล้าย ไฟฉาย และสามารถให้การรักษาได้เลย จึงเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุควรได้รับการตรวจเสมอ 
 
การตรวจทางตา 
      ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนราว 10% จะมีโรคทางตาหรือความสามารถในการมองเห็นลดลงซ่อนเร้นอยู่ สาเหตุที่พบบ่อยมากที่สุดได้แก่ 
           - โรคต้อกระจก ( Cataract) 
           - โรคต้อหิน ( Glaucoma) 
           - ภาวะประสาทจอรับภาพเสื่อม (Macular Degeneration) โดยเฉพาะในคนที่มีอายุ มาก ๆ 
           - ภาวะสายตาสั้นหรือยาวผิดปกติ 
      ผู้สูงอายุที่มีต้อหิน ส่วนหนึ่งจะค่อยเป็นค่อยไป มักจะมาพบแพทย์ต่อเมื่อสายตามัว ลงมากแล้ว จนไม่สามารถแก้ไขกลับคืนมาได้ ถ้าสามารถได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มแรก อาจป้องกันภาวะตาบอดได้ ส่วนอีก 3 โรคที่เหลือ อาจทำได้คร่าว ๆ โดยการวัดสายตา โดยให้ผู้สูงอายุอ่านภาพตัวอักษรที่ห่างออกไป 6 เมตร ถ้าพบว่ามีความผิดปกติ แพทย์ก็จะส่งตัวผุ้ป่วยไปยังจักษุแพทย์ต่อไป 
 
การตรวจสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ 
      โรคที่ทางจิตที่พบบ่อยในผู้สูงอายุในชุมชนที่อาจซ่อนเร้นอยู่มี 2 ภาวะคือ ภาวะซึมเศร้า ( Depression) และภาวะสมองเสื่อม ( Dementia) การตรวจเพื่อค้นหา ภาวะดังกล่าว แพทย์จำเป็นต้องซักประวัติอย่างละเอียดทั้งจากตัวผู้สูงอายุเองและญาติ ผู้ดูแลใกล้ชิด ซึ่งการตรวจเช่นนี้จะกินเวลาและควรจะเป็นแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทาง การตรวจชนิดนี้จึงจำเป็นต่อเมื่อญาติหรือตัวผู้สูงอายุเล่าถึงอาการทางจิตนำมาบ้าง ทั้งนี้ต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
 
โรคผิวหนัง 
      โรคผิวหนังที่พบบ่อยในผู้สูงอายุในชุมชนได้แก่ 
           - การติดเชื้อราที่ผิวหนัง โดยเฉพาะถ้าเป็นเบาหวานอยู่ด้วย 
           - มะเร็งของผิวหนัง 
           - ผื่นแพ้ยา 
           - ภาวะผิวแห้ง ( Xerosis) 
 
โรคเกี่ยวกับเหงือกและฟัน 
      ผู้สูงอายุมากกว่า 50% ที่อยู่ในชุมชน มีโรคเกี่ยวกับเหงือกและฟันที่ซ่อนเร้นอยู่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินไปมาเองได้ หรือมีเศรษฐานะยากจน โรคที่พบบ่อย ได้แก่ ฟันผุ , เหงือกอักเสบ หรือมะเร็งในช่องปาก วิธีตรวจเพื่อค้นหาภาวะดังกล่าวที่ด ีคือ การให้ทันตแพทย์ตรวจดูในช่องปากเป็นระยะ ๆ 
 
การตรวจภายในเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์ในสตรี 
      เพื่อเป็นการตรวจค้นหาก้อนเนื้องอกผิดปกติที่อาจพบได้ในระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ซึ่งอุบัติการของโรคมะเร็งพบสูงขึ้นตามอายุ ขณะเดียวกันผู้สูงอายุสตรีที่ไม่เคยได้รับ การ ตรวจเซลของปากมดลูก ( Pap's Smear) ก็ควรได้รับการตรวจอย่างน้อยหนึ่งครั้ง   ดูแลผู้สูงอายุ  เชียงใหม่ สันป่าตอง

News Search

PT-nursinghome

สถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ มุ่งมั่นให้บริการและดูแลคนที่ท่านรัก ดุจญาติมิตรของเราเอง ด้วยประสบการณ์การทำงานและการบริการมากว่า 3 ปี พร้อมด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้บริหารมืออาชีพ ท่านมั่นใจได้ว่า คนที่ท่านรัก จะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน