การบำบัดและฟื้นฟูผู้สุงอายุที่มีอาการสมองเสื่อม


การบำบัดและฟื้นฟูผู้สุงอายุที่มีอาการสมองเสื่อม

การกายภาพบำบัดและฟื้นฟูผู้สุงอายุที่มีอาการสมองเสื่อม

       การบำบัดด้วยการรับรู้ตามความจริง

การบำบัดด้วยการรับรู้ตามความจริง  เป็นกิจกรรมบำบัดที่ช่วยส่งเสริมการรับรุ้  ความเป็นจริง  เช่น  วัน  เวลา  สถานที่ บุคคล พฤติกรรมการแสดงออกของตัวเอง และสิ่งแวดล้อมรอบตัวโดยมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุได้เรียนรูั้สิ่งต่างๆ  รอบตัวอีกครั้ง เป็นการให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องและซ้ำไปซ้ำมา  ช่วยส่งเสริมความสามารถด้านการรับรู้ การจดจำ และการโต้ตอบ  การฝึกความตั้งใจ สมาธิ  การรับรู้ความรู้สึกและการเคลื่อนไหว ทำให้เกิดความมั่นใจ  และสามารถทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ขึ้นเรื่อยๆ    การบำบัดการรับรู้ด้วยความเป็นจริง  ทำได้หลายรูปแบบ  อาจใช้สถานการณ์  เหตุการณ์ประจำวัน ช่วยกระตุ้นผู้สูงอายุ  เช่น  การดูทีวี  การอ่านหนังสือพิมพ์ ปฏิทิน  หรือ บุคคล  มักให้ทำกิจกรรมหลายๆอย่าง  อย่างต่อเนื่อง หมุนเวียนกันไป เพื่อกระตุ้นส่งเสริม การรับรู้ ความจำ การใช้ภาษา การโต้ตอบ  การแสดงความคิดเห็นและอภิปราย  ความตั้งใจและสมาธิและการเคลื่อนไหว  ตัวอย่างกิจกรรมได้แก่ การพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์  บุคคลสำคัญหรือมีชื่อเสียง   การเรียกชื่อ และการจำแนกแยกแยะสิ่งของ  การวาดภาพ  และการเตรียมการทำอาหารเป็นตัน  ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ สันป่าตอง 


News Search

PT-nursinghome

สถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ มุ่งมั่นให้บริการและดูแลคนที่ท่านรัก ดุจญาติมิตรของเราเอง ด้วยประสบการณ์การทำงานและการบริการมากว่า 3 ปี พร้อมด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้บริหารมืออาชีพ ท่านมั่นใจได้ว่า คนที่ท่านรัก จะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน