ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอาย


ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอาย

ภาวะสมองเสื่อม ในผู้สูงอายุ

      ภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากสาเหตุ ความผิดปกติของการทำงานของสมอง ทางด้าน ความรู้คิด  สติปัญญา โดยมีความผิดปกติของความจำเป็นลักษณะเด่น  มีความผิดปกติในด้านความคิด  การตัดสินใจ  ความเคลื่อนไหว ร่วมมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม  บุคคลิก และด้านอารมณ์ ความคิดในการเชิงซ้อนลดลง  ความผิดปกติที่กล่าวมานี้ ส่งผลทำให้รบกวนในการดำเนินชีวิตประจำวัน หน้าที่การงาน  การสังคม ฉะนั้น เราควรใส่ท่านให้มากๆ   ดูแลผู้สูงอายุ  เชียงใหม่ สันป่าตอง


News Search

PT-nursinghome

สถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ มุ่งมั่นให้บริการและดูแลคนที่ท่านรัก ดุจญาติมิตรของเราเอง ด้วยประสบการณ์การทำงานและการบริการมากว่า 3 ปี พร้อมด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้บริหารมืออาชีพ ท่านมั่นใจได้ว่า คนที่ท่านรัก จะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน